Услуги


1. Проектирање, изведба и сервисно одржување на противпожарни конвенционални и адресибилни системи за откривање и јавување на пожар.

2. Проектирање, изведба и сервисно одржување на стабилни противпожарни системи за откривање, јавување и гаснење на пожар:

  • Вода: SPRINKLER, DRANGER, ВОДЕНА МАГЛА (WATER MIST), ВОДЕНА ЗАВЕСА
  • Гасови: CO2, NAFF 125,FM 200, NOVEK, INERGEN
  • Пенило
  • Прашок

3. Проектирање , изведба и сервисно одржување на стабилни системи за гасење на пожар на хотелски и ресторантски кујни.

4. Изведба и сервисно одржување на стабилни системи за гасење пожар на моторни возила, индустриски машини, пловни и летачки возила.

5. Проектирање, изведба и сервисно одржувањена на стабилни системи за детекција на токсични и E-еx гасови.

6. Изведна и сервисно одржување на системи за обезбедување во случај на пожар.

7. Проектирање, изведба и сервисно одржување на безбедносно технички системи (видео надзор, security систем, контрола на работно време).

8. Продажба и сервисно одржување на противпожарни апарати и друга противпожарна опрема.

9. Продажба и сервисирање на дишни апарати и друга опрема за заштита и спасување.

10. Продажба, изработка и сервисно одржување на надградби за противпожарни возила и цистерни

11.Продажба на лични заштитни средства и опрема за безбедност при работа.

12.Продажба и сервисно одржување на мобилни детектори за детекција на гасови.

13. Продажба и изработка на Упатства, налепници и знаци за опасност,забрана и известување.

14.Контролно испитување –Атест на тела на противпожарни апарати и системски резервоари.

15.Изработка на Проекти и Елаборати за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

16.Изработка на Правилник за заштита од пожари.

17.Изработка на Процени и Планови за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

18.Изработка на Планови за евакуација.

19.Изработка на пожарен куќен ред.

20.Изработка на Упаства за ракување со противпожарни апарати,противпожарни системи и друга противпожарна опрема.

21.Обука за заштита од пожари (теоретски, аудиовизуелно и практично)

22.Пескарење на тела на противпожарни апарати и други метална опрема и уреди – волумен до 100 lit.